Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

Vivenda
Portada » Temas » Vivenda
   

NOVAS

     
« Atrás

Imposto sobre bens inmobles (IBI)

Imposto sobre bens inmobles (IBI)

Exencións / Non suxeccións

 • As superficies de montes poblados con especies de crecemento lento para a producción de madeira, sempre que a densidade do arbolado sexa a propria ou normal da especie de qu se trate.
 • As superficies de montes nos que se realicen repoboacións forestais ou rexeneración de masas arboladas suxetas a proxectos de ordeación ou plans técnicos aprobados pola Administración forestal. Esta exención tará unha duración de 15 anos a partir do período seguinte á solicitude.
 • Os declarados expresa e individualmente monumento ou xardín histórico de interés cultural.
 • Os inmobles que se destinen á ensinanza por centros docentes acollidos ao réxime de concerto educativo.
 • Os inmobles urbáns (IBIU) cunha cota a pagar inferior a 6 €
 • Inmobles rústicos (IBIR) cunha cota a pagar inferior a 9 €

Ademais o tipo impositivo do IBU dende o ano 2012 quedou fixado no 0,605%

Bonificacións / Reduccións

 • Os inmobles que constitúan o obxecto da actividade de empresas de urbanización, construcción e promoción inmobiliaria terán dereito a unha bonificación do 90% durante un período máximo de 3 anos, sermpre que formen parte do seu inmobilizado. Debe solicitarse antes do comezo das obras, entendendo por tal o momento do outorgamento da licencia polo Concello.
 • Os titulares de familia numerosa terán dereito a unha bonificaciòn ata o 50% na cota do recibo, para a súa vivenda habitual graduándose en tramos en función do número de fillos e dos ingresos da unidade familiar. Solicitarase no Concello.
 • Os propietarios dunha vivenda de protección oficial (ou autonómica asimilada) terán dereito a unha bonificación do 50% na cota do recibo durante os 3 períodos impositivos seguintes ao do outorgamento da calificación definitiva. Solicitase no Concello e surtirá efectos dende o período impositivo seguinte a aquel no que se solicite.
 • Os propietarios de bens rústicos das cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra, terán dereito a unha bonificación do 95%.

Imposto sobre bens inmobles (IBI)

Imposto sobre bens inmobles (IBI)

Exencións / Non suxeccións

 • As superficies de montes poblados con especies de crecemento lento para a producción de madeira, sempre que a densidade do arbolado sexa a propria ou normal da especie de qu se trate.
 • As superficies de montes nos que se realicen repoboacións forestais ou rexeneración de masas arboladas suxetas a proxectos de ordeación ou plans técnicos aprobados pola Administración forestal. Esta exención tará unha duración de 15 anos a partir do período seguinte á solicitude.
 • Os declarados expresa e individualmente monumento ou xardín histórico de interés cultural.
 • Os inmobles que se destinen á ensinanza por centros docentes acollidos ao réxime de concerto educativo.
 • Os inmobles urbáns (IBIU) cunha cota a pagar inferior a 6 €
 • Inmobles rústicos (IBIR) cunha cota a pagar inferior a 9 €

Ademais o tipo impositivo do IBU dende o ano 2012 quedou fixado no 0,605%

Bonificacións / Reduccións

 • Os inmobles que constitúan o obxecto da actividade de empresas de urbanización, construcción e promoción inmobiliaria terán dereito a unha bonificación do 90% durante un período máximo de 3 anos, sermpre que formen parte do seu inmobilizado. Debe solicitarse antes do comezo das obras, entendendo por tal o momento do outorgamento da licencia polo Concello.
 • Os titulares de familia numerosa terán dereito a unha bonificaciòn ata o 50% na cota do recibo, para a súa vivenda habitual graduándose en tramos en función do número de fillos e dos ingresos da unidade familiar. Solicitarase no Concello.
 • Os propietarios dunha vivenda de protección oficial (ou autonómica asimilada) terán dereito a unha bonificación do 50% na cota do recibo durante os 3 períodos impositivos seguintes ao do outorgamento da calificación definitiva. Solicitase no Concello e surtirá efectos dende o período impositivo seguinte a aquel no que se solicite.
 • Os propietarios de bens rústicos das cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra, terán dereito a unha bonificación do 95%.

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza